ทีมไอที พช.เชียงใหม่

รายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (ย้อนหลัง)
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 30 เม.ย.2550

- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2550 วันที่ 30 พ.ค.2550
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2550 วันที่ 2 ก.ค.2550
- รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2550 วันที่ 3 ส.ค.2550
- รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 30 พ.ย.2550
- รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2550 วันที่ 28ธ.ค.2550

- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 11ก.พ.2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 31 มี.ค.2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 30 เม.ย..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันที่ 2 มิ.ย..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 30กค..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 29 สค..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 30ตค..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันที่ 1ธค..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 11/2551 วันที่ 30ธค..2551
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 2กพ.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 27กพ.2552

- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 มีค.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 30 เมย.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2552 วันที่ 29 พค.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2552 วันที่ 27 มิย.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 31 กค.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 27 พย.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2552 วันที่ 30 ธค.2552
- รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มค.2553
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 5 มีค.2553
- รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2553 วันที่ 31 มีค.2553
- รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 30 เมย.2553
- รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 31 พค.2553
- รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 5 มิย.2553