ทีมไอที พช.เชียงใหม่

ผลการรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ทางอิเล็คทรอนิค- ผลการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2556 ลว 31 กรกฎาคม 2556

- ผลการรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่