ข้อเสนอแนะของผู้เข้าประชุมหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมกรณีความลับ
ชื่อ -สกุล: *
อีเมล์: *
ที่อยู่
หน่วยงาน
ความเห็นหรือข้อทวงติง*


* ช่องที่กำหนดต้องมีข้อมูลครับ

April 24, 2024
ด้วยควมปรารถนาดีจาก สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่