รับรองการประชุมผู้บริหารและ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่........
มติที่ประชุม

กรุณาลงมติข้างล่าง.


รับรอง ( 69 )

ไม่รับรอง ( )


69 รวม ความเห็น

Powered by:
itcddchiangmai

เอกสาร บันทึก
-รายงานการประชุมฯ
ดาวน์โหลด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กรณีแก้ไขเป็นเรื่องลับ

ลิงค์แจ้ง

ข้อแนะนำปฏิบัติ 3 ขั้นตอน

1อ่านเอกสารที่ดาวน์โหลด
แล้วลงมติรับรอง/ไม่รับรอง ช่องแรก
;2.ลงชื่อ นามสกุล ยืนยัน ให้ความเห็น
ช่องกลาง (ขอชื่อ และคำยืนยันด้วย)
3.กรณีขอแก้ไข หรือเรื่องลับ
ให้แจ้งผ่านทาง form ช่อง3

ระบบจะรีเฟรซหน้าภายใน

120 วินาที อัตโนมัติ
(กรุณาพิมพ์ให้ทันเวลา)

ทีมไอที พช.เชียงใหม่   

กลับหน้าห้องประชุม