ทีมไอที พช.เชียงใหม่การรับรองรายงานการประชุมฯ เข้าที่ ปุ่มลิงค์เข้ารับรอง
(ด้านซ้าย) -ขอให้เข้ารับรองให้แล้วเสร็จภายในก่อนเที่ยงคืนก่อนวันประชุม

คงจะสร้างความยุ่งยากในชีวิตของการเป็นคนพัฒนาชุมชนในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ไม่น้อย
แต่อย่างไรก็ตามเราคงหลีกเลี่ยงกระแสโลกาภิวัฒน์ไม่ได้

ด้วยความปรารถนาดีจากนายสมควร ช่อมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านไอที
ซึ่งเป็นสมรรถนะภาคบังคับ ระบบการรับรองรายงานการประชุมฯประจำเดือนเป็นระบบหนึ่งที่มุ่งส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากรด้านไอทีของท่านโดยตรง